Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

Załącznik do zarządzenia nr 1/2014/15

z dnia 1 września 2014r.

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1

Szkoła Podstawowa nr 5 Integracyjna

we Włocławku

logo tarcza

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

i MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

 

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 2.

 1. Ilekroć w regulaminie mowa o:
  1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 Integracyjną w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku,
  2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego
   w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 Integracyjnej we Włocławku,
  3. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
  4. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
  5. materiały edukacyjne - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
  6. materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności,
  7. organie prowadzącymnależy przez to rozumieć Gminę Miasto Włocławek.

§ 3.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się
  w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane w dniu
  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 5. W roku szkolnym 2014/2015 zwrotowi nie podlegają podręczniki do nauki języka angielskiego.
 6. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później
  niż do 15 września danego roku szkolnego.
 7. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 8. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

§ 4.

Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z koniecznością zwrotu wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

§ 5.

 1. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. Zwrot ostatniej części następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1., realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 4. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust.3, dokonują oględzin i określają stopień jego zużycia. Stan podręcznika/materiału edukacyjnego określa się w skali:
  1. bardzo dobry – zużycie minimalne,
  2. dobry – zużycie niewielkie,
  3. dostateczny- zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika,
  4. niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika.
 5. Stan podręcznika/materiału edukacyjnego wraz z datą oględzin wpisywany jest przez nauczyciela bibliotekarza pod numerem inwentarzowym danego podręcznika.
 6. W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto szkoły lub w sekretariacie szkoły.
 7. Przy sporządzaniu protokołu, o którym mowa w ust. 6 może być obecny rodzic ucznia.
  W przypadku nieobecności rodzica w celu uzyskania od rodziców kosztu utraconego lub zniszczonych podręczników wysyła się wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi
  załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 8. Wartość podręczników określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 9. Zapisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 6.

 1. Uczniowie są zobowiązani do:
  1. używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,
  3. chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 2. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§ 7.

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

§ 8.

Regulamin podlega opublikowaniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 


ZARZĄDZENIE NR 1/2014/15

Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku

z dnia 1 września 2014r.

w sprawie określenia regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników

Na podstawie art. 22 ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników określa się regulamin korzystania z podręczników przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 Integracyjnej
  w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Zarządzenie ma zastosowanie:
  1. w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas I szkoły podstawowej,
  2. w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej,
  3. w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I – V szkoły podstawowej.
  4. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 2  Protokół zgubienia/znacznego zużycia/zniszczenia ikona word 
Załącznik 3  Tabela wartości podręczników  ikona word
Załącznik 4  Wezwanie do zapłaty  ikona word

 

Szkoła Podstawowa nr 5 Integracyjna w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku

belka

baner szesciolatki

belka

KPPEbelka

Wydarzenia i Święta

Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

  bip cert nw
img502

img503

rzecznik ucznia


 

 

moodle zsi


q4     logo promocje         logo CEO   logoKur     logoOKEprze

logo cyfrowa szkola     zippi png     LOGO STRAZNICY USMIECHUx150     macmilan     wf z klasa tlo     unicef small logo