Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

Pomoc materialna 2016/2017

info rodziceInformacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku w roku szkolnym 2016/2017

 

WYPRAWKA SZKOLNA


Wnioski należy złożyć w pokoju pedagoga (pokój 107), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2016 r. do godziny 12:00.

1. O dofinansowanie zakupu podręczników dla swoich dzieci mogą wnioskować rodzice uczniów VI klasy szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum:

- słabowidzących,

- niesłyszących,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Szczegółowe kwoty dofinansowania zakupu podręczników wynoszą dla:

- klas VI SP- do kwoty 325 zł

- klas III gimnazjum- do kwoty 350 zł

Podstawę do zwrotu pieniędzy za zakupione podręczniki będzie stanowił:

- wniosek,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną

- faktura VAT (wystawioną imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników

Wnioski należy złożyć w pokoju pedagoga (pokój 107), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2016 r. do godziny 12:00.

2. Inne kryteria wyprawki dotyczą uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dofinansowanie w tych grupach uczniów obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych tj. książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

Szczegółowe kwoty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynoszą:

- klasy I - III SP- do kwoty 175 zł

- klasy VI SP- do kwoty 225 zł

- klasy III gimnazjum- do kwoty 225 zł

Podstawę do zwrotu pieniędzy za zakupione podręczniki i/ lub materiały edukacyjne będzie stanowił:

- wniosek,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną

- faktura VAT (wystawioną imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom), rachunek, paragon lub oświadczenie
o zakupie podręczników

Wnioski należy złożyć w pokoju pedagoga (pokój 107), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2016 r. do godziny 12:00.

Uczniowie klas I - III SP, klas IV - V SP oraz I - II gimnazjum będą korzystali z podręczników wypożyczonych w szkole, w związku z powyższym nie obejmuje ich dofinansowanie do zakupu podręczników.

STYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2016 r.- 15.09.2016 r. rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2016 większa niż 514 zł netto na jednego członka w rodzinie. Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień. Wnioski można pobrać w Wydziale Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, pokój 3A, a także w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2016 r. w Wydziale Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek.

ZASIŁEK SZKOLNY

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi lub słuchaczowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej w szczególności:

1) śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego;

2) utratą mienia znacznej wartości;

3) działaniami sił przyrody np. w postaci ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów;

4) urodzeniem dziecka przez uczennicę;

5) innymi szczególnymi okolicznościami.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej uczniowi lub słuchaczowi innej formy pomocy materialnej.

Wniosek pobiera się w szkole (gabinet pedagoga szkolnego) a składa osobiście w Wydziale Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek. Wysokość zasiłku uzależniona jest od sytuacji materialnej, w której znalazł się uczeń. Decyzje o przyznaniu bądź odmowie wypłaty podejmuje Prezydent Miasta Włocławek lub osoba upoważniona. O tą formę pomocy można ubiegać się przez cały rok szkolny, ale tylko w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

belka

baner szesciolatki

belka

KPPEbelka

Wydarzenia i Święta

Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

  bip cert nw
img502

img503

rzecznik ucznia


 

 

moodle zsi


q4     logo promocje         logo CEO   logoKur     logoOKEprze

logo cyfrowa szkola     zippi png     LOGO STRAZNICY USMIECHUx150     macmilan     wf z klasa tlo     unicef small logo