"Dołączymy do Reichsteina"

Utworzono: środa, 11, czerwca 2014 07:57
MSz
Odsłony: 5645

"Dołączymy do Reichsteina” nr WND-POKL.09.01.02-04-120/13

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Celem głównym jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów 16 włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w tych placówkach oraz udział 100 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30.06.2015r.

Cele szczegółowe projektu to :

● rozwój u 1440 uczniów ( 540ucz. LO i 900 ucz. GIM ) kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych ( matematyki , chemii , biologii , geografii , fizyki ), języków obcych lub ICT ;

● podniesienie u 1440 uczniów(540ucz.LO i 900ucz.GIM )świadomości ekologicznej oraz kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej lub wychowania patriotycznego

● zwiększenie wśród 480 uczniów (150 ucz. LO i 330ucz.GIM) szans na przyszłe zatrudnienie poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe                      

         ●  wzmocnienie potencjału rozwojowego 256 uczniów (80LOucz. i 176ucz.GIM) o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb

Wsparcie realizowane będzie w realizowane przez :

1) Organizowanie zajęć dydaktycznych dla 540 uczniów LO i 900 uczniów GIM szkół kształcenia ogólnego

2) Wyposażenie szkół w nowoczesne laptopy i zakup oprogramowania ITI oraz materiały dydaktyczne i pomoce dla uczniów

3) Udział uczniów w jednej z realizowanych ścieżek edukacyjnych w ramach których odbędzie się 48 wycieczek wyjazdowych oraz wyjścia studyjne do przedsiębiorstw, banków

4) Staże zawodowe u pracodawców w ramach umów trójstronnych

5) Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia dalszych etapów rozwoju zawodowego ucznia


Plakat

OFICJALNA STRONA PROJEKTU:

http://www.dolaczymydoreichsteina.pl

REGULAMIN

Załącznik nr 1